emblemo

Helsingin esperantoseura ry

Esperanto-klubo de Helsinki

elinio

Esperanton avain: sanasto-osa

Sanojen aakkostuksessa ei ole otettu huomioon niiden kieliopillisia päätteitä. Tämän vuoksi esimerkiksi beni tulee ennen kuin bendo (ben-i, bend-o). Sanaston käytössä kannattaa lisäksi huomata, että hyvin suuri osa esperanton sanoista luodaan kielen omilla välineillä. Tässä sanastossa on ainoastaan yleisimmät juurisanat ja vain eräitä esimerkkejä johdoksista. Niinpä sanastosta ei löydy esimerkiksi sanaa "malnova", vaan käyttäjän tulee ensin analysoida sana: mal- vastakohtaa ilmaiseva etuliite, nova "uusi", joten malnova = vanha. Tämä dokumentti käyttää unicode-koodausta.

A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U V Z Liite

A

abelo mehiläinen
abio (jalo)kuusi
abomeni inhota
aboni (al ĵurnalo) tilata (lehti)
aborti saada keskenmeno; abortigi abortoida
abunda runsas
acero vaahtera
acida hapan
aĉeti ostaa
adiaŭ hyvästi
administri hallita, hallinnoida
admiri ihailla
adreso osoite
adulti tehdä aviorikos
aero ilma
afabla ystävällinen
afero asia
afiŝo juliste
afranki varustaa postimerkillä
agi toimia
aglo kotka
agrabla miellyttävä
aĝo ikä
ajlo valkosipuli
ajn hyvänsä, tahansa
akceli kiihdyttää, edistää
akcento (sanan) paino, korko
akcepti ottaa vastaan, hyväksyä
akcio osake
akiri hankkia, saavuttaa
akompani seurata, säestää
akordiono harmonikka
akra terävä
akso akseli
aktiva aktiivinen
akurata tarkka, täsmällinen
akvo vesi
al -lle, luokse
alarmo hälytys
alaŭdo leivonen
alia toinen, muu
alko hirvi
alkoholo alkoholi
almenaŭ ainakin
alta korkea, pitkä (ihminen)
aludi (al io) viitata johonkin
alumeto tulitikku
ami rakastaa
amaso joukko, kasa
ambaŭ molemmat
amiko ystävä
amplekso laajuus
amuzi huvittaa
ano jäsen
anaso sorsa
angulo kulma
anĝelo enkeli
animo sielu
ankaŭ myös
ankoraŭ vielä
ankro ankkuri
anonci ilmoittaa
ansero hanhi
anstataŭ sijasta, asemasta
antaŭ edessä, ennen
anteno antenni
antikva muinaisaikainen
aparato laite, koje
aparta eri(koinen), erillinen
aparteni (al iu) kuulua jllk
apenaŭ tuskin
aperi näyttäytyä, ilmestyä
aplaŭdi taputtaa käsiään
apogi tukea (iun), nojata (al io)
aprilo huhtikuu
aprobi hyväksyä
apud vieressä
aro joukko, ryhmä
araneo hämähäkki
aranĝi järjestää, panna toimeen
arbo puu
arbitra mielivaltainen
areo pinta-ala
aresti vangita, pidättää
argilo savi
argumento perustelu
arĝento hopea
arko kaari
arkaĵo holvi
armi aseistaa
aroganta röyhkeä
arto taide
asekuri vakuuttaa, ottaa vakuutus
asocio liitto, yhdistys
ataki hyökätä, käydä kimppuun
atendi odottaa
atenta tarkkaavainen
atesti todistaa
atingi saavuttaa
aŭ tai, vai aŭ ... aŭ joko ... tai
aŭdi kuulla
aŭgusto elokuu
aŭskulti kuunnella
aŭtobuso linja-auto
aŭto(mobilo) auto
aŭtoro tekijä (kirjan)
aŭtuno syksy
avo isoisä
avara itara, saita
aveno kaura
aventuro seikkailu
averti varoittaa
aviado ilmailu
aviadilo lentokone
azeno aasi


B

babili jutella, lörpötellä
baki leipoa
balai lakaista
balanci keinuttaa
balbuti sopertaa, änkyttää
baldaŭ pian
baleno valas
bani kylvettää, bani sin kylpeä
bandaĝo side
banko pankki
banto solmuke, rusetti
bapti kastaa
bari salvata, estää
barakti rimpuilla
barbo parta
barbiro parturi
barelo tynnyri
baseno allas
bastono keppi, sauva
bati lyödä
batali taistella
bazo pohja, perusta
bedaŭri valittaa, pahoitella
beko nokka
bela kaunis
beni siunata
bendo nauha, liuska, sonbendo ääninauha
benko penkki
benzino bensiini
bero marja
besto eläin
betulo koivu
bezoni tarvita
biblio raamattu
biblioteko kirjasto
biciklo polkupyörä
bieno maatila
biero olut
bildo kuva
bileto (matka)lippu
bindi sitoa
birdo lintu
blanka valkoinen
bleki ammua, määkiä
blinda sokea
blonda vaalea
blovi tuulla, puhaltaa
blua sininen
bluzo pusero
boaco poro (eläin)
boato vene
boji haukkua (koira)
boksi nyrkkeillä
boli kiehua, boligi keittää
bombono makeinen
bona hyvä
bori porata
bordo ranta
borso pörssi
boto saapas
botelo pullo
bovo härkä, sonni, bovino lehmä
brako käsivarsi
branĉo oksa
brando (palo)viina
brasiko kaali
brava urhea, kelpo, reipas
bremso jarru
breto hylly
briko tiili
brili kiiltää
broso harja
broŝuro esite, lehtinen
brui meluta
bruli palaa
bruna ruskea
brusto rinta(kehä)
bruto karja, nauta
buĉi teurastaa
buĝeto budjetti
bukedo kukkakimppu
bulo kokkare, möykky
bulbo (kukka)sipuli
bulko sämpylä, (pyöreä) pulla
burĝo porvari
burĝono silmu
buso = aŭtobuso bussi
buŝo suu
butero voi
butiko puoti, kauppa
butono nappi


C

cedi väistyä, luovuttaa
celi tähdätä, tarkoittaa
cent sata
centro keskus
cenzuri sensuroida
cepo (ruoka)sipuli
cerbo aivot
certa varma
cetera muu
cifero numero
cigaro sikari
cigaredo savuke
cigno joutsen
cindro tuhka
cirkonstanco olosuhde
cirkulero kiertokirje
citi lainata (tekstiä)
civilizi sivistää
colo tuuma (mitta)

Ĉ
ĉagreni harmittaa
ĉambro huone
ĉampiono (urheilu- yms) mestari
ĉapo myssy, lakki
ĉapelo hattu
ĉapitro luku, kappale (kirjassa)
ĉar sillä
ĉarma suloinen, viehättävä
ĉasi metsästää
ĉasta siveä
ĉe luona (prep.)
ĉefa pää-, ĉefo päällikkö, pomo
ĉeko sekki
ĉelo solu
ĉemizo paita
ĉeno ketju
ĉerizo kirsikka
ĉerpi ammentaa
ĉesi lakata
ĉevalo hevonen
ĉi ilmaisee läheisyyttä
ĉia kaikenlainen
ĉial joka syystä
ĉiam aina
ĉiĉerono (turisti)opas
ĉie kaikkialla
ĉiel kaikin tavoin
ĉielo taivas
ĉies jokaisen
ĉifi rypistää
ĉifono riepu
ĉio kaikki
ĉiom kaikin määrin
ĉirkaŭ ympärillä, noin, ĉirkaŭaĵo ympäristö
ĉiu jokainen
ĉizi veistää, kaivertaa
ĉokolado suklaa
ĉu -ko, -kö


D

da (prep.) mittaa, määrää ilmaisevien sanojen yhteydessä
damaĝi vahingoittaa
danci tanssia
danĝero vaara
danki (iun, al iu) kiittää, dankon kiitos!
dato päivämäärä
daŭri jatkua
de (prep). ks. kielioppi
deci olla sopivaa
decembro joulukuu
decidi päättää
deĉifri tulkita, ottaa selko
dediĉi (ion al io, iu) omistaa (jllk)
defendi puolustaa
degeneri huonontua
deĵori päivystää
dek kymmenen
deklivo rinne
dekstra oikea(npuoleinen)
delikata hieno, arkaluonteinen
demandi kysyä
densa tiheä
dento hammas
denunci antaa ilmi
dependi (de) riippua jstk
des sitä kts. ju
desegni piirtää
deserto jälkiruoka
detalo yksityiskohta
detrui hävittää
devi pitää, täytyä
dezerto erämaa
deziri haluta
dio jumala
diablo piru
diapozitivo dia(kuva)
diboĉi mässäillä, irstailla
difekti vahingoittaa
diferenco ero, erotus
difini määritellä
digo pato
digesti sulattaa (ruokaa)
dika paksu
diligenta ahkera
dimanĉo sunnuntai
diri sanoa
direkti suunnata
direktoro johtaja
dis- (pref.) hajalleen
disko levy
diskuti käsitellä, keskustella
disponi (pri io) olla jtk käytössään, määrätä jstk
disputi kiistellä
distingi erottaa
distri hauskuttaa
distrikto alue, piiri
diveni arvata
diversa erilainen
dividi jakaa
do siis, -pa, -pä
dolĉa suloinen, makea
doloro tuska
domo talo
domaĝo vahinko, harmi
doni antaa
donaci lahjoittaa
dormi nukkua
dorso selkä
drinki ryypätä
droni hukkua
du kaksi
dubi epäillä (ettei ole totta)
dum aikana
dungi palkata, ottaa töihin
duŝo suihku


E

ebena tasainen
ebla mahdollinen
ebria juopunut
eco ominaisuus
eĉ vieläpä, jopa
eduki kasvattaa
edzo aviomies
efektiva todellinen
efiki vaikuttaa
egala yhdenvertainen
ejo paikka
ek alkava, lyhytaikainen toiminta, ek! matkaan!
ekonomio talous
eksa entinen
eksciti kiihdyttää, kiihottaa
ekskurso retki
ekspedi lähettää
eksplodi räjähtää, puhjeta
ekspozicio näyttely
ekster ulkopuolella
ekstrema äärimmäinen
ekzameni tutkia
ekzemplo esimerkki
ekzerci harjoitella
ekzilo maanpako
ekzisti olla (olemassa)
el -sta, -stä
elasta joustava
elekti valita
elektro sähkö
ema taipuvainen, halukas
embaraso hämmennys, pula
embrio alkio
eminenta huomattava, etevä
en -ssa, -ssä, -aan, -ään
energio energia
enigmo arvoitus
entrepreni ryhtyä, yrittää
entuziasmo innostus
enui ikävystyä
envii kadehtia
epoko ajanjakso
ero osanen
erari erehtyä, eraro virhe
escepto poikkeus
esenco olemus
esperi toivoa
esplori tutkia
esprimi ilmaista
esti olla
estimi kunnioittaa
estingi sammuttaa
estro johtaja, päällikkö
etaĝo kerros (talossa)
etendi laajentaa, levittää
eterna iänkaikkinen
evento (tärkeä) tapahtuma
eviti välttää
ezoko hauki


F

fabo papu
fabelo satu
fablo (eläin)satu
fabriko tehdas
facila helppo
fadeno lanka
fajfi viheltää
fajli viilata
fajro tuli
fako (ammatti)ala, osasto
fakto tosiasia
fali pudota
faldi poimuttaa, taittaa (paperi)
falko haukka
falsi väärentää
famo maine
familio perhe
fanfaroni kerskua
fantomo haamu, aave
fari tehdä,
fariĝi tulla jsk
farti voida (hyvin, huonosti)
faruno jauho(t)
favora suotuisa
febro kuume
februaro helmikuu
feliĉa onnellinen
femuro reisi
fendi halkaista
fenestro ikkuna
fero rauta
ferdeko laivan kansi
ferio loma
fermi sulkea
fervojo rautatie
fervoro into
festo juhla
festeno kemut
fianĉo sulhanen
fibro syy, säie
fidi luottaa
fidela uskollinen
fiera ylpeä
figuro hahmo
fiksi kiinnittää
filo poika
fini lopettaa
fingro sormi
firma luja
firmao toiminimi, firma
fiŝo kala
flamo liekki
flanko sivu, puoli, kylki
flari haistaa
flati imarrella
flava keltainen
flegi hoitaa, hoivata (sairasta)
fleksi taivuttaa
fliki paikata
flirti liehua
floro kukka
flui virrata
flugi lentää
flughaveno lentokenttä
flustri kuiskata
fluto huilu
foiro messut
fojo kerta
fojno heinä(t)
foko hylje
folio lehti
fondi perustaa
fonto lähde
for pois
forgesi unohtaa
forĝi takoa
forko haarukka
formo muoto
formiko muurahainen
forno uuni
forta väkevä
fortika kestävä, luja
fosi kaivaa
fot(ograf)i ottaa valokuva
frago mansikka
frakasi musertaa
frambo vadelma
frandi herkutella
frapi koputtaa
frato veli
fraŭlo poikamies, fraŭlino neiti
fremda vieras
freneza mieletön
freŝa tuore, raitis
frida kylmä, viileä, fridujo jääkaappi
fripono roisto, huijari
fromaĝo juusto
fronto etupuoli, rintama
frosto pakkanen, frostujo pakastin
froti hieroa
frua aikainen
frukto hedelmä
frunto otsa
fulmo salama
fumo savu
fundo pohja
fundamento perustus
fungo sieni
funkcii toimia
furioza raivoisa
fuŝi hutiloida, pilata


G

gaja iloinen, hauska
gajni voittaa, ansaita
ganto hansikas
garantii taata
gardi vartioida
gargari kurlata
gaso kaasu
gasto vieras, gasti olla vieraana, gastigi ottaa vieraakseen
gazeto (sanoma)lehti
generacio sukupolvi
gento heimo
genuo polvi
gesto liike, ele
gimnastiko voimistelu
glacio jää, glaciaĵo jäätelö
glaciŝranko jääkaappi
gladi silittää
glaso lasi
glata sileä
glavo miekka
gliti liukua
globo pallo, kuula
glui liimata
gluti niellä
golfo merenlahti
gorĝo kurkku
grado aste
grajno jyvä
granda suuri
graso rasva
grati raapia
gratuli onnitella
grava tärkeä
graveda raskaana
greno vilja
grimpi kiivetä
gripo flunssa
grumbli murista, motkottaa
griza harmaa
groto luola
gruo kurki
grupo ryhmä
gudro terva
gumo kumi
gusto maku, gustumi maistaa, maistella
guti tippua, guto pisara
gvidi opastaa


Ĝ

ĝardeno puutarha
ĝemi huoata, vaikeroida
ĝeni vaivata, haitata
ĝenerala yleinen
ĝentila kohtelias
ĝermo itu, oras
ĝi se
ĝiri siirtää (tilisiirtona)
ĝis asti, ĝis (revido) näkemiin!
ĝoji iloita
ĝui nauttia
ĝusta oikea


H

haki hakata, hakilo kirves
halo halli, sali
halti pysähtyä
haro hius, karva
haringo silli
haŭto iho
havi olla jllk, omata
haveno satama
hejmo koti
hejti lämmittää
hela valoisa, vaalea
helpi auttaa
hepato maksa
herbo ruoho, yrtti
heredi periä
heroo sankari
heziti epäröidä
hieraŭ eilen
hirundo pääskynen
hodiaŭ tänään
hoko haka, koukku
homo ihminen
honesta kunnollinen, vilpitön, rehellinen
honoro kunnia
honti hävetä
horo tunti, kellonaika
horloĝo kello
hotelo hotelli
humila nöyrä
humoro mieliala
humuro huumori
hundo koira


Ĥ

ĥ:n sijasta nykyään useimmiten käytetään k:ta
ĥaoso = kaoso sekasorto
ĥolero kolera
ĥoro laulukuoro


I

ia jonkinlainen
ial jostain syystä
iam joskus
ido jälkeläinen, poikanen
ideo aate
idolo epäjumala
ie jossain
iel jollain tavalla
ies jonkun
igi tehdä, -ttaa, -ttää (ks. kielioppi)
iĝi tulla jsk, -utua, -ytyä (ks. kielioppi)
ilo väline
ili he
imagi kuvitella
imiti jäljitellä, matkia
imposto vero
impreso vaikutelma
ino naispuolinen
inciti ärsyttää
inda (je io) jnk arvoinen
indigni paheksua, närkästyä
iniciati tehdä aloite
individuo yksilö
infano lapsi
infekti tartuttaa
infero helvetti
influi vaikuttaa
informi tiedottaa
insekto hyöteinen
insisti pitää päänsä, vaatia
instigi kannustaa
instrui opettaa
insulo saari
insulti häväistä
intenci aikoa
inter välissä, väliin
intereso harrastus, mielenkiinto
interna sisäpuolinen
interpreti tulkita
intesto suoli
inventi keksiä
inviti kutsua (vieraakseen)
io jokin
iom jonkin verran
iri mennä
iu jokuJ

ja -han, -hän
jako nuttu, takki
jam jo
januaro tammikuu
jaro vuosi
je epämääräinen prepositio
jen (kas) tässä
jes kyllä
jogurto jogurtti
ju .. des mitä .. sitä
juĝi tuomita
julio heinäkuu
juna nuori
junio kesäkuu
jupo hame
justa oikeudenmukainen
juvelo jalokivi


Ĵ

ĵaluza mustasukkainen
ĵaŭdo torstai
ĵeti heittää
ĵuri vannoa
ĵus juuri, äsken


K

kablo kaapeli
kaĉo puuro
kadro kehys, puitteet
kaduka raihnainen
kafo kahvi, kafejo kahvila
kaĝo häkki
kaj ja, kaj ... kaj sekä ... että
kajero vihko
kaldrono kattila
kalendaro kalenteri
kalkano kantapää
kalkuli laskea
kalumnii panetella, puhua pahaa
kameno takka, liesi
kamiono kuorma-auto
kampo kenttä, kamparo maaseutu
kanalo kanava
kancero syöpä
kandelo kynttilä
kanti laulaa
kapo pää
kapabla kykenevä
kapro vuohi(pukki)
kaprico oikku
kapti pyydystää
kara kallis, rakas
karbo hiili
karesi hyväillä
karoto porkkana
karto kortti
kartono pahvi
kaso kassa
kaserolo kattila
kaseto, kasedo kasetti
kasko kypärä
kastelo linna
kaŝi kätkeä
kato kissa
kateno kahle
kaŭzo syy
kavo kuoppa, kolo
kazo tapaus, juttu
ke että
kelo kellari
kelka(j) muutama(t), vähän
kelnero tarjoilija
kerno sydän, sisus, ydin
kesto laatikko
kia millainen
kial miksi
kiam milloin
kie missä
kiel kuinka, miten
kies kenen
kio mikä
kiom (da) kuinka paljon
kisi suudella
kiu kuka
klaĉi juoruta
klara kirkas, selvä
klaso luokka
klavo näppäin
klera sivistynyt, oppinut
kliento asiakas
klimato ilmasto
klini kallistaa
klopodi yrittää, pyrkiä
klubo kerho, klubi
knabo poika
koko kukko
kolo kaula
kolbaso makkara
kolego työtoveri, kolleega
kolekti koota
kolera vihainen
kolombo kyyhkynen
kolono pylväs, palsta
koloro väri
komo pilkku
kombi kammata
kombini yhdistää
komenci alkaa (tehdä jtk), komenciĝi (jokin) alkaa
komerci tehdä kauppaa
komforta mukava
kompanio yhtiö, seura
kompari verrata
kompato sääli
kompreni ymmärtää
komputilo tietokone
komuna yhteinen
komuniki saattaa tiedoksi, viestittää
koni tuntea
koncerni koskea
kondamni tuomita
kondiĉo ehto
konduki johtaa, ohjata
konduti käyttäytyä
konfesi tunnustaa
konfirmi vahvistaa
konfuzi hämmentää
kongreso kongressi
konjekti arvella
konkludi tehdä johtopäätös
konkuri kilpailla
konkurso kilpailu
konscii tajuta
konscienco omatunto
konsenti suostua
konservi säilyttää
konsideri harkita
konsili neuvoa
konsisti (el io) koostua jstk
konsoli lohduttaa
konstanta pysyvä
konstrui rakentaa
konsumo kulutus
kontenta tyytyväinen
konto tili
kontakto yhteys, kontakti
kontraŭ vastaan, kohti
kontuzo ruhje, mustelma
konvalo kielo
konvena sopiva
konvinki saada uskomaan
koro sydän
korbo kori
kordo (soittimen) kieli
korekti oikaista
korespondi olla kirjeenvaihdossa
korpo ruumis
korto piha
kosti maksaa (olla hintana)
kostumo puku
koto loka, kura
kotizo (jäsen)maksu
koverto kirjekuori
kovri kattaa, verhota
kraĉi sylkeä
krado ristikko
krajono (lyijy)kynä
krano hana
krei luoda
kredi uskoa
kremo kerma
kreski kasvaa
krevi räjähtää
krii huutaa
kribri seuloa
krimo rikos
kripla raajarikkoinen
kritiki arvostella
kroĉi kiinnittää koukkuun, virkata
krom paitsi
krono kruunu
kruco risti
kruĉo ruukku
kruda raaka, karkea
kruela julma
kruro sääri
krusto kuori
kruta jyrkkä
kubuto kyynärpää
kudri ommella
kuglo luoti
kuiri keittää, laittaa ruokaa, kuirejo keittiö
kuko kakku
kukolo käki
kukumo kurkku (kasvi)
kukurbo kurpitsa
kulo hyttynen
kulero lusikka
kulpa syyllinen
kun kanssa, kera, mukana
kuniklo kaniini
kupro kupari
kuri juosta
kuraci parantaa
kuraĝa rohkea
kurba käyrä
kurento (sähkö)virta
kurso (oppi)kurssi
kurteno esirippu, verho
kuseno tyyny
kuŝi maata
kutimi olla tottunut, tapana
kuzo serkku
kvadrato neliö
kvalito laatu
kvankam vaikka
kvanto paljous, määrä
kvar neljä
kvazaŭ ikään kuin
kverko tammi
kvieta tyyni, hiljainen
kvin viisi
kvitanci kuitata


L

laboro työ
laca väsynyt
lago järvi
lakto maito
lama rampa
lampo lamppu
lano villa
lando maa
lango kieli (suussa)
larĝa leveä
larmo kyynel
lasi jättää
lasta viimeinen
laŭ mukaan, pitkin
laŭdi ylistää
laŭta äänekäs
lavi pestä, lavmaŝino pesukone
leciono oppitunti
ledo nahka (materiaalina)
legi lukea
legomo vihannes
leĝo laki
leki nuolla
leono leijona
leporo jänis
lerni oppia
lerta taitava
letero kirje
levi nostaa
li hän (mies)
libera vapaa
libro kirja
lifto hissi
ligi sitoa
ligno puu(aines)
lilio lilja
limo raja
lino pellava
lingvo (puhuttu) kieli
linio viiva, linja
lipo huuli
listo lista, luettelo
lito sänky
litero kirjain
litro litra
liveri toimittaa
logi houkutella
loĝi asua, loĝanto asukas
loko paikka
longa pitkä
loterio arpajaiset
lui vuokrata (toiselle), lupreni vuokrata itselleen
ludi soittaa
luli keinuttaa
lumi loistaa, valaista
luno kuu
lunĉo lounas
lundo maanantai
lupo susi


M

maĉi pureksia
magazeno varasto, tavaratalo
magio noituus, magia
majo toukokuu
majesta majesteetillinen
majstro mestari
makulo tahra, täplä
male päinvastoin
malgraŭ huolimatta
mamo nisä, rinta
mano käsi
manĝi syödä
maniero tapa
maniko hiha
manki puuttua
mantelo viitta, takki
mapo kartta
maro meri
marĉo suo
marĉandi tinkiä, hieroa kauppaa
mardo tiistai
marko merkki
marŝi marssia
marto maaliskuu
martelo vasara
masoni muurata
mastro isäntä
maŝino kone
mateno aamu
matraco patja
matura kypsä
meblo huonekalu
medalo mitali
medikamento lääke
mediti miettiä
mejlo maili
melki lypsää
mem itse
membro jäsen
memori muistaa
mencii mainita
mendi tilata
mensogi valehdella
mentono leuka
meriti ansaita
merkato markkinat, menekki
merkredo keskiviikko
mesaĝo viesti
meti panna, asettaa
metio (käsityöläis)ammatti
metroo metro
mevo lokki
mezo keskikohta
mezuri mitata
mi minä
mielo hunaja
mieno ilme
migri vaeltaa, muuttaa (lintu)
miksi sekoittaa
mil tuhat
miliono miljoona
milito sota
mino kaivos, miina
minaci uhata
ministro ministeri
minuto minuutti
miopa likinäköinen
miri ihmetellä
mirtelo mustikka
misio lähetys(toiminta)
mito myytti
mizero kurjuus
modo muoti
modelo malli
modesta vaatimaton
moki pilkata
mola pehmeä
momento hetki
mono raha(t)
monaĥo munkki
monato kuukausi
mondo maailma
monto vuori
montri osoittaa
mordi purra
morgaŭ huomenna
morti kuolla
motoro moottori
movi liikuttaa
mueli jauhaa
muĝi pauhata, kuohua
muko lima
multe (da) paljon, multaj monta, monet
munti asentaa
muro seinä
murmuri murista
muso hiiri
musko sammal
muskolo lihas
mustardo sinappi
muŝo kärpänen
muta mykkä
muzeo museo
muziko musiikki


N

nacio kansakunta
naĝi uida
najbaro naapuri
najtingalo satakieli
narkoti huumata, narkotaĵo huume
naski synnyttää
naturo luonto
naŭ yhdeksän
naŭzi yököttää
nazo nenä
ne ei
nebulo usva
necesa välttämätön
necesejo WC
negoco (liike)toimi
neĝo lumi
nek ... nek ei ... ei
nenia ei minkäänlainen
neniam ei koskaan
nenie ei missään
neniel ei mitenkään
nenies ei kenenkään
nenio ei mitään
neniu ei kukaan
nepo lapsenlapsi
nepre välttämättä
nervo hermo
nervoza hermostunut
nesto pesä
neŭtrala puolueeton, neutraali
nevo veljen-, sisarenpoika
ni me
niĉo komero, syvennys (seinässä)
nigra musta
nivelo taso
nobelo aatelismies
nobla jalo
nodo solmu
nokto yö
nomo nimi
nombro luku(määrä)
nordo pohjoinen
normo sääntö, normi
noti merkitä (muistiin)
nova uusi
novembro marraskuu
nuanco vivahdus
nu no
nubo pilvi
nuda alaston
nuko niska
nukso pähkinä
nul nolla
nun nyt
nur vain
nutri ravita


O

obei totella
objekto esine, kohde
obla -kertainen
obstina itsepäinen
observi huomata, tarkkailla
oceano valtameri
odoro tuoksu
ofendi loukata
oferi uhrata
oferti tarjota
ofico virka, oficejo toimisto
oficiala virallinen
ofte usein
ok kahdeksan
okazi tapahtua
okcidento länsi
oktobro lokakuu
okulo silmä
okupi valloittaa
okupita varattu, kiireinen
ol kuin
oleo öljy
ombro varjo
ombrelo sateenvarjo
ondo laine
oni persoonaton subjekti
onklo setä
operacio leikkaus, toimenpide
opinii olla jtk mieltä, arvella
oportuna sopiva, mukava
oro kulta
oranĝo appelsiini
ordo järjestys
ordinara tavallinen
ordoni käskeä
orelo korva
orfo orpo
organizi järjestää
oriento itä
ornami koristaa
oscedi haukotella
osto luu
ovo muna


P

paco rauha
pacienco kärsivällisyys
paciento potilas
pafi ampua
pagi maksaa (antaa rahaa)
paĝo sivu
pajlo olki
paki pakata
pala kalpea
palaco palatsi
palpi tunnustella, kosketella
pano leipä
pantalono (pitkät) housut
papo paavi
papago papukaija
papavo unikko
papero paperi
papilio perhonen
paro pari
pardoni antaa anteeksi
parenco sukulainen
parfumo hajuvesi, parfyymi
parko puisto
parki pysäköidä
parkere ulkoa, ulkomuistista
parlamento parlamentti
paroli puhua
parto osa
partio puolue
pasi mennä ohi, kulua
pasigi viettää
pasiva passiivinen
pasko pääsiäinen
pasporto passi
pasto taikina, pasta
pasteĉo pasteija
pastoro pappi, pastori (yl. protest.)
pastro pappi (yl. katolinen)
paŝi astua
pato paistinpannu
patro isä
peco pala
pejzaĝo maisema
peki tehdä syntiä
peli ajaa pois, karkoittaa
pelto turkki, turkis
peni ahkeroida, nähdä vaivaa
pendi riippua
penetri tunkeutua läpi
peniko pensseli
pensi ajatella
pensio eläke
penti katua
pentri maalata
pepi visertää
per (prep.) avulla
perdi kadottaa
perei tuhoutua
perfekta täydellinen
perfidi kavaltaa
periodo jakso, kausi
perlo helmi
permesi sallia
persekuti vainota
persisti pysyä, kestää, itsepäisesti yrittää
pesi punnita
peti pyytää
petoli kujeilla
pezi painaa
pia hurskas
piceo kuusi (puu)
pico pizza
piedo jalka(terä), piediri kävellä
piki pistää
pilko pallo
pilolo pilleri
pino mänty
pinĉi nipistää
pinglo (nuppi)neula
pinto huippu, kärki
pipo piippu
pipro pippuri
piro päärynä
pisti survoa
pizo herne
placo tori, aukio
plaĉi (al iu) miellyttää jtk
plado vati, ruokalaji
plafono (sisä)katto
plaĝo uimaranta
plano suunnitelma
planedo kiertotähti
planko lattia
planti istuttaa
plasto muovi
plastro laastari
plata litteä
plaŭdi loiskia
plej eniten
plekti palmikoida
plena täysi, plenigi täyttää (esim. lomake)
plenumi täyttää (tehtävä)
plendi valittaa
plezuro huvi
pli enemmän
plonĝi sukeltaa
plori itkeä
plu edelleen, enää
pluraj useat
plumbo lyijy
pluvi sataa
po "kutakin kohti"
poento piste (pelissä)
poeto runoilija
poezio runous
polico poliisi(laitos)
policano, policisto poliisi
politiko politiikka
polucio saastuminen
poluri kiillottaa, hioa
poluso napa (maantiet.)
polvo pöly
pomo omena
ponto silta
popolo kansa
populara suosittu, kansanomainen
por varten
porcelano porsliini
porcio annos
pordo ovi
porko sika
porti kantaa
portreto muotokuva
posedi omistaa
post (prep.) jäljessä, takana, poste myöhemmin
posteno asema, virkapaikka
postuli vaatia
poŝo tasku
poŝto posti(laitos)
poto ruukku
potenca mahtava
povi voida
pozicio asema, tilanne
pra esi-, alku-
pramo autolautta
pravi olla oikeassa
precipe erityisesti
preciza täsmällinen
prediki saarnata
preferi pitää parempana
preĝi rukoilla, preĝejo kirkko
prelegi luennoida
premi painaa, puristaa
premio palkinto
preni ottaa
prepari valmistaa
presi painaa (kirjapainossa)
preskaŭ melkein
preta valmis
preteksto tekosyy
pretendi vaatia, tavoitella
preter ohi
prezo hinta
prezenti esittää
prezidi johtaa puhetta, prezidanto puheenjohtaja
prezidento (tasavallan) presidentti
pri (prep.) -sta, -stä
printempo kevät
pro (prep.) tähden, vuoksi
produkti tuottaa
profesio ammatti
profiti hyötyä
profunda syvä
progresi edistyä
projekto suunnitelma, hanke
proksima läheinen, lähi-
prokrasti lykätä (tuonnemmaksi)
promeni kävellä
promesi luvata
proponi ehdottaa
propra oma
prosperi menestyä
protekti suojella
provi koettaa, yrittää
proverbo sananlasku
provinco maakunta, provinssi
provizi (per io) varustaa jllk
prudenta järkevä, varovainen
pruno luumu
prunti lainata
pruvi todistaa
publika julkinen
pugno nyrkki
pulo kirppu
pulmo keuhko
pulvo ruuti
pulvoro pulveri, jauhe
pumpi pumpata
puni rangaista
punkto piste
pupo nukke
pura puhdas
puŝi työntää
puto kaivo
putri mädäntyä, lahota


R

rabi ryöstää
rabato alennus
racia järkevä, rationaalinen
rado pyörä, ratas
radio säde, radio
radiko juuri
rajdi ratsastaa
rajto oikeus
rakonti kertoa
rano sammakko
rando reuna
rapida nopea
raporti raportoida
rasti haravoida
rato rotta
raŭka käheä
ravi ihastuttaa
razi sin ajaa partansa
re jälleen
reala todellinen
reciproka keskinäinen
redakti toimittaa
redaktoro toimittaja
regi hallita
regali kestitä, tarjota ruoaksi
regiono alue
regulo sääntö
reĝo kuningas
rekomendi suositella
rekompenci palkita, korvata
rekta suora
relo kisko, raide
religio uskonto
remi soutaa
reno munuainen
renkonti (iun) tavata (joku)
renkontiĝi tavata (toisensa)
renversi kumota, kaataa esine
reprezenti edustaa
respondi vastata
resti jäädä
restoracio ravintola
reto verkko
revi uneksia
rezervi varata
rezisti vastustaa, kestää
rezulto tulos
ribo viinimarja
ribeli kapinoida
ricevi saada
riĉa rikas
ridi nauraa
rifuĝi paeta turvaan
rifuzi hylätä, kieltäytyä
rigardi katsella
rikolti korjata satoa
rilato suhde
rimarki huomata
rimedo keino, väline
ringo sormus
ripari korjata
ripeti kerrata
ripozi levätä
riproĉi moittia
riski uskaltaa, riskeerata
risorto jousi
ritmo rytmi
riveli kehittää (filmi)
rivero joki
rizo riisi
robo (naisten) puku, leninki
roko kallio
rompi rikkoa, murtaa
rondo piiri, ympyrä
ronki kuorsata
roso kaste
rosti paistaa, paahtaa
rozo ruusu
rubo jäte, romu
rubando nauha
rubriko otsikko
ruĝa punainen
ruli vierittää
rusto ruoste
ruza viekas


S

sabato lauantai
sablo hiekka
saĝa viisas
sako säkki, kassi, laukku
sakri kirota
salo suola
salajro palkka
salato salaatti
saliko paju
salmo lohi
salti hypätä
saluti tervehtiä
sama sama
sana terve
sango veri
sankta pyhä
sapo saippua
sarki kitkeä
sata kylläinen
saŭco kastike
saŭno sauna
savi pelastaa
sceno näyttämö
scii tietää
scienco tiede
sciuro orava
se jos
sed mutta, vaan
segi sahata
seĝo tuoli
seka kuiva
sekalo ruis
sekcio osasto
sekreto salaisuus
sekretario sihteeri
sekso sukupuoli
sekundo sekuntti
sekura varma
sekvi seurata
selo satula
semi kylvää
semajno viikko
sen ilman
senco merkitys
sendi lähettää
senti tuntea
sep seitsemän
septembro syyskuu
serĉi etsiä
serio sarja
serioza vakava
serpento käärme
seruro lukko
servi palvella
ses kuusi
severa ankara
sezono vuodenaika, sesonki
sidi istua
sieĝi piirittää
signo merkki
signifi merkitä
silabo tavu
silenti vaieta
siliko pii(kivi)
silko silkki
simbolo symboli
simio apina
simila kaltainen, samanlainen
simpla yksinkertainen
sincera vilpitön
sinjoro herra
siringo syreeni
sistemo systeemi
situi sijaita
situacio tilanne
sitelo ämpäri
skalo mittakaava
skarabo kovakuoriainen
skatolo rasia
skizi tehdä luonnos
sklavo orja
skolto partiolainen
skrapi raapia
skribi kirjoittaa
skui tärisyttää, ravistaa
skulpti veistää, hakata
sobra raitis
socio yhteiskunta
societo yhdistys, seura
sofo sohva
soifi janota
sojlo kynnys
sola yksin
solena juhlallinen
solvi ratkaista
somero kesä
soni soida, kuulua, sono ääni
sonĝo uni
sonori soida, helistä
sopiri kaihota, ikävöidä
sorbi imeä
sorĉi taikoa
sorto kohtalo
sovaĝa villi
spaco avaruus, tila
speco laji
spegulo peili
sperta perehtynyt
spezo (rahan) vaihto: enspezo tulo, elspezo meno
spico mauste
spino selkäranka
spiri hengittää
spirito henki
spite (al io) uhalla, huolimatta
sporto urheilu
sprita henkevä, älykäs
stacio asema
stalo talli
stampi leimata
standardo lippu
stango tanko, seiväs
stari seistä
starti aloittaa, startata
stato tila
stelo tähti
sterni levittää, kaataa pitkälleen
stiri ajaa, ohjata
stomako vatsa
stranga kummallinen
strato katu
streĉi jännittää
streki vetää viiva
striko lakko
strio juova, raita
studi opiskella
studento opiskelija
sub alla
subite äkkiä
suĉi imeä
sudo etelä
suferi kärsiä
sufiĉi riittää, sufiĉe tarpeeksi
sufoki tukehduttaa
suko mehu
sukcesi menestyä, onnistua
sukero sokeri
sumo summa
suno aurinko
supo keitto
super yläpuolella, -lle
superstiĉo taikausko
supozi olettaa
supre ylhäällä
sur päällä
surda kuuro
surprizi yllättää
surteriĝi laskeutua
suspekti epäillä jksk
svelta solakka
sveni pyörtyä
svingi heiluttaa


Ŝ

ŝafo lammas
ŝajni näyttää jllk
ŝako shakki
ŝalti kytkeä (virta)
ŝanco tilaisuus
ŝanceli horjuttaa
ŝanĝi vaihtaa, muuttaa toiseksi
ŝarĝi rasittaa, lastata
ŝati pitää jstk
ŝatokupo harrastus
ŝaŭmo vaahto
ŝelo kuori
ŝerci laskea leikkiä, pilailla
ŝi hän (nainen)
ŝildo kilpi, nimilappu
ŝinko kinkku
ŝimi homehtua
ŝipo laiva
ŝiri repiä irti
ŝirmi suojata
ŝlimo muta
ŝlosi lukita
ŝminki meikata
ŝmiri voidella
ŝnuro köysi
ŝovi lykätä
ŝoveli lapioida
ŝpari säästää
ŝpruci ruiskuttaa
ŝranko kaappi
ŝraŭbo ruuvi
ŝtalo teräs
ŝtato valtio
ŝteli varastaa
ŝtofo kangas
ŝtono kivi
ŝtopi tukkia
ŝtrumpo sukka
ŝtupo porras
ŝuo kenkä
ŝuldi olla velkaa
ŝultro olkapää
ŝuti sirottaa, ripotella
ŝveli turvota
ŝviti hiota, hikoilla


T

tabako tupakka
tabelo taulu(kko)
tablo pöytä
tabulo (kirjoitus)taulu
tago päivä
tajpi kirjoittaa (koneella)
taksio taksi
talento kyky, lahja
tamen kuitenkin
tapiŝo matto
taso kuppi
taŭgi kelvata
tavolo kerros
teo tee
teamo joukkue, tiimi
tedi kyllästyttää
tegi päällystää
tegmento (ulko)katto
telefono puhelin
televidilo televisio (laite)
telero lautanen
temo aihe, teema
tempo aika
teni pitää (kiinni)
tendo teltta
tenti vietellä
tero maa
teruro kauhu
tia sellainen
tial siksi
tiam silloin
tie tuolla
tiel niin
tikli kutittaa (jotakuta)
timi pelätä
tio tuo
tiom niin paljon
tiri vetää
titolo nimi, otsikko
tiu tuo
tolo liinakangas
toleri sietää
tombo hauta
tono sävel
tondi leikata, tondilo sakset
tondri jylistä
torĉo soihtu
tordi kiertää, vääntää
torturi kiduttaa
tra läpi
tradicio perinne
traduki kääntää
trafi osua
trajno juna
trajto piirre
trakti käsitellä
tramo raitiovaunu
tranĉi leikata, veistellä
tranĉilo veitsi
trankvila tyyni
trans tuolla puolen
tre sangen
tremi vavista
treni laahata, vetää perässään
trezoro aarre
tri kolme
triki kutoa (puikoilla), neuloa
trinki juoda
tritiko vehnä
tro liian
trompi pettää
trovi löytää
truo reikä
trudi tyrkyttää
tubo torvi, putki
tuj heti
tuko liina
tulipo tulppaani
turmenti kiusata
turni kääntää
tusi yskiä
tuŝi koskettaa
tuta koko(nainen)


U

ujo säiliö, astia
ulo henkilö, tyyppi
ungo kynsi
universala yleismaailmallinen
universitato yliopisto
unu yksi
urbo kaupunki
urĝa kiireellinen
urso karhu
urtiko nokkonen
utila hyödyllinen
uzi käyttää


V

vagi harhailla, vaeltaa
vagono vaunu, vagonaro juna
vakcinio puolukka
vakso vaha
valo laakso
valori olla jnk arvona, olla arvokas
valizo matkalaukku
valso valssi
vana turha, tulokseton
vango poski
vaporo höyry
varma lämmin
varti hoitaa (lapsia)
vasta laaja, tilava
vazo maljakko, astia
vejno suoni
veki herättää
velo purje
veluro sametti
veni tulla, kunveni kokoontua
vendi myydä
vendredo perjantai
veneno myrkky
venĝi kostaa
venki voittaa
vento tuuli
ventro vatsa
vera tosi
verda vihreä
verki kirjoittaa (teos)
vermo mato
verso säe
verŝi vuodattaa
vespo ampiainen
vespero ilta
vesti pukea, vestaĵo vaate
vestiblo eteinen
veti lyödä vetoa
vetero sää
veturi (per) ajaa, matkustaa (kulkuneuvolla)
vi sinä, te
viando liha
vico vuoro, jono
vidi nähdä, vidindaĵo nähtävyys
vid(eo)bendo kuvanauha
vidvo leski(mies)
vigla pirteä, aktiivinen
vilaĝo kylä
vino viini
vintro talvi
violo orvokki
violono viulu
viro mies, virino nainen
virga neitseellinen
virto hyve
viŝi pyyhkiä
vitro lasi (aine, ruutu)
vivi elää
vizaĝo kasvot
viziti käydä luona
vizo viisumi
voĉo ääni
vojo tie
vojaĝi matkustaa
voki kutsua
voli tahtoa
volonte mielellään
volvi kääriä
vomi oksentaa
vorto sana
vosto häntä
vualo harso, huntu
vulpo kettu
vundi haavoittaa


Z

zipo vetoketju
zono vyö
zorgi huolehtia
zumi suristaLiite

Eräitä maiden ja kansallisuuksien nimiä:

Finnlando, finno, la finna (lingvo) Suomi, suomalainen, suomi (kieli)
Svedio, svedo Ruotsi, la sveda ruotsalainen, ruotsi
Norvegio, norvego, la norvega Norja, norjalainen, norja
Danlando, dano, la dana Tanska, tanskalainen, tanska
Rusio, ruso, la rusa Venäjä, venäläinen, venäjä
Estonio, estono, la estona Viro, virolainen, viro
Germanio, germano, la germana Saksa, saksalainen, saksa
Francio, franco, la franca Ranska, ranskalainen, ranska
Britio, brito, la angla (Iso) Britannia, britti, englanti
Usono, usonano Yhdysvallat, yhdysvaltalainen

Maan nimi voidaan muodostaa kansan nimestä joko päätteellä -lando, -io tai -ujo. Monille maille on vakiintunut tietty muoto, eräissä tapauksissa kaikkikin vaihtoehdot ovat mahdollisia: sviso sveitsiläinen: Svislando, Svisio, Svisujo. Huomaa, että myös seuraavanlainen ero voidaan tehdä: finno suomalainen, finnlandano suomenmaalainen (vrt. ruotsin finsk, finländsk).

Esperanton sanasto kehittyy koko ajan. Tässä muutamia viime vuosina yleistyneitä tietokonealan käsitteitä (eräillä sanoilla on vielä kilpailevia muotoja):

disketo, diskedo levyke, disketti
dosiero tiedosto, faili, dosierujo hakemisto
ekrano kuvaputki, tv-ruutu (alkujaan valkokangas)
klavo näppäin: klavaro näppäimistö
komputi käsitellä tietoja, komputado tietojenkäsittely, komputilo tietokone
printi printata, printilo printteri, surpaperigi tulostaa (paperille)
reto verkko: retumi surffailla, "roikkua verkossa"
retpoŝto sähköposti
skani skannata, kuvalukea, skanilo skanneri
TTT = Tut-Tera Teksaĵo World Wide Web, WWW, veppi


12.11.1996 Sakari Kauppinen